رادیولوژی

رادیولوژی

دستگاه رادیوگرافی دیجتال برند DRGEM

خدمات تشخیصی که در این بخش ارائه میشود عبارتند از :

رادیولوژی ساده و تخصصی :

 • گرافی ساده از تمام اعضاء بدن
 • گرافی تخصصی از مفاصل با اندازه گیری ارتوپدی ( تری جوینت ، Alignment View )
 • گرافی تخصصی از مفاصل با اندازه گیری ارتوپدی ( تری جوینت ، Alignment View )

رادیوگرافی تخصصی رنگی :

 • رادیوگرافی رنگی از مری ( Barium Swallow  )
 • رادیوگرافی رنگی از سیستم معده  ( Barium Meal )
 • رادیوگرافی رنگی از سیستم گوارش (U.G.I )
 • رادیوگرافی رنگی از روده کوچک (Transit )
 • رادیوگرافی رنگی از روده بزرگ ( Barinm enema )
 • رادیوگرافی رنگی از کبد و سیستم صفراوی ( T.Tube Cholangiojraphy )
 • رادیوگرافی رنگی از کلیه و مجاری ادراری ( IVP )
 • رادیوگرافی رنگی از مثانه ( VCUG )
 • رادیوگرافی رنگی از مجاری ادراری ( RUG )
 • رادیوگرافی از رحم یا هیسترسالپنگو گرافی با و بدون بیهوشی …….