بخش یورودینامیک

بخش یورودینامیک

انجام آزمایش یورودینامی توسط پزشک متخصص اورولوژی آقایان : دکتر توکلی و دکتر علیرضا حاکمی و تکنسین های دوره دیده انجام می شود. اورودینامی یا ترسیم نوار مثانه آزمایشی است که فعالیت عضله مثانه و دریچه ادرار را مشخص می کند. آیا عضله مثانه دچار پرکاریست ؟ آیا عضله مثانه دچار ناتوانی است؟ انقباض اسفنکر ( دریچه ادرار ) به طور طبیعی انجام میشود؟ باز شدن اسفنکر به طور طبیعی انجام میشود یا خیر؟ باقیمانده ادرار طبیعی است یا خیر و کلیه یافته هایی که مربوط به کارکرد عضلات مثانه و لگن و اعصاب مرتبط با آن را نشان می دهد و در مواردی راهنمای بسیار ارزنده ای برای متخصص اورولوژی در بیمار خواهد بود.