پذیرش سنگ شکن

پذیرش سنگ شکن

بخش سنگ شکن همه روزه بجز ایام تعطیل دایر میباشد.شروع پذیرش از 7 میباشد و سنگ شکنی در نوبت صبح و عصر انجام میشود داخلی پذیرش سنگ شکن 100 و داخلی های بخش سنگ شکن 503 و 207 میباشد این بخش با داشتن جدیدترین دستگاه ها و تکنسین های سنگ شکن زیر نظر مسئول فنی انجام میشود برای سنگ شکنی مراحل زیر باید انجام شود.

  1. گرفتن برگه هويت و شماره پذيرش از اطلاعات
  2. پذيرش بيمار به تربيت شماره و ارائه مدارك لازم در طبقه همکف پذیرش سنگ شکنی
  3. مدارک لازم ( دستور سنگ شكن ، دفترچه بيمه، سي تي اسكن يا سونوگرافي ، شناسنامه و كارت ملي    كودكان زير  18 سال و حضور پدر با کارت شناسایی عکسدار
  4. قطع كردن قرص اسپرين به مدت 4 روز قبل از سنگ شکن با هماهنگی پزشک مربوطه
  5. قطع كردن قرص وارفارين ، پلاويكس، اوسويكس با اجازه دكتر قلب به مدت یک هفته و گرفتن نامه      مشورت از پزشك قلب
  6. گرفتن نوار قلب بيماران بالاي 40 سال
  7. دريافت پرونده از پذيرش سنگ شکن و مراجعه به اتاق پزشك ( طبقه همکف)  جهت گرفتن شرح حال
  8. دريافت فيش از پذيرش و مراجعه به صندوق جهت پرداخت
  9. تحويل فيش پرداختي به پذيرش سنگ شکن و تعیین ساعت سنگ شکنی در همان روز
  10. روزانه بیش از 30 نفر پذیرش نمی گردد.