دکتر افتخارشاهرودی

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 15:30 - 20:00 چهارراه خیام روبروی بانک کشاورزی ساختمان 444 - طبقه دوم
دوشنبه 15:30 - 20:00 چهارراه خیام روبروی بانک کشاورزی ساختمان 444 - طبقه دوم
چهارشنبه 15:30 - 20:00 چهارراه خیام روبروی بانک کشاورزی ساختمان 444 - طبقه دوم