دکتر آرش بیرقی طوسی

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 16:00 - 21:00 حاشیه بلوار سجاد - بین سجاد 2 (گلریز) و 4 (زنبق) - ساختمان 74
یکشنبه 16:00 - 21:00 حاشیه بلوار سجاد - بین سجاد 2 (گلریز) و 4 (زنبق) - ساختمان 74
دوشنبه 16:00 - 21:00 حاشیه بلوار سجاد - بین سجاد 2 (گلریز) و 4 (زنبق) - ساختمان 74
سه شنبه 16:00 - 21:00 حاشیه بلوار سجاد - بین سجاد 2 (گلریز) و 4 (زنبق) - ساختمان 74