بیوپسی پروستات

بیوپسی پروستات

بیوپسی پروستات شیوه ای جهت برداشتن نمونه از بافت مشکوک در پروستات است. پروستات غده ای کوچک شبیه گردو در مردان است. این غده مایعی را تولید کرده که مسئول تغذیه و انتقالات اسپرم است. در طول بیوپسی پروستات، که بیوپسی سوزن مخصوص هم نامیده می شود، سوزنی مناسب برای جمع آوری تعدادی نمونه از غده پروستات استفاده می شود. بیوپسی پروستات توسط ارولوژیست (پزشکی که تخصص مجاری ادرار و ارگان های جنسی مردان را داشته باشد) انجام می شود. اگر نتایج اولیه و آزمایشاتی مانند آنتی ژن خاص پروستات (PSA) ، آزمایش خون یا آزمایش رکتوم نشان دهنده احتمال سرطان پروستات باشد، ارولوژیست ممکن است پیشنهاد کند که بیوپسی پروستات انجام شود. به دنبال بیوپسی پروستات نمونه های بافت پروستات از نظر هرگونه ناهنجاری های سلولی که می تواند علامت سرطان پروستات باشد به صورت میکروسکوپیک مورد بررسی قرار می گیرند. اگر سرطان تشخیص داده شود، سرعت رشد، تکثیر و بهترین روش های درمانی تعیین می شوند. با این آزمایش سرطان پروستات در مراحل اولیه قبل از آنکه به نقاط دیگر بدن انتشار پیدا نماید تشخیص داده می شود که با عمل جراحی و سایر درمان ها این بیماری به طور کامل ریشه کن می شود و کمک بسیار ارزنده ای برای بیمار و پزشک جراح خواهد بود.