آنژیوگرافی و نمونه برداری

آنژیوگرافی و نمونه برداری

دستگاه آنژیوگرافی C / ARM ساخت شرکت GE امریکا دستگاه سونوگرافی VINNO V5 پرتابل

خدمات تشخیصی که در این بخش ارائه میشود عبارتند از :

  • اقدامات اینترونشن مانند نفروستومی ( گذاشتن سوند درون کلیه )………
  • آنژیوگرافی ( بررسی عروق ) اندام ها و شکم
  • بیوپسی از پستان و کلیه و کبد و غدد لنفاوی و تیروئید
  • تخلیه کالکشن ( تجمع ترشحات ) از داخل شکم و لگن و تعبیه درن .