دکتر آرش بیرقی طوسی

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 4:00pm - 9:00pm حاشیه بلوار سجاد - بین سجاد 2 (گلریز) و 4 (زنبق) - ساختمان 74
یکشنبه 4:00pm - 9:00pm حاشیه بلوار سجاد - بین سجاد 2 (گلریز) و 4 (زنبق) - ساختمان 74
دوشنبه 4:00pm - 9:00pm حاشیه بلوار سجاد - بین سجاد 2 (گلریز) و 4 (زنبق) - ساختمان 74
سه شنبه 4:00pm - 9:00pm حاشیه بلوار سجاد - بین سجاد 2 (گلریز) و 4 (زنبق) - ساختمان 74