38420174 51 (98+)

TUL- سنگ شکن درون اندامی

سنگ شکنی درون اندامی یا TUL چیست ؟

سنگ با هر سایزی باشد ،اگر بعد از ۴ هفته دفع نشود نیاز به عمل  دارد. درصورتیکه فرد درد شدید داشته باشد یا تک کلیه باشد ویا عفونت داشته باشد، سنگ شکنی درون اندامی TUL  لازم است.

در چه سنگ هایی می توان عمل سنگ شکنی درون اندامی یا TUL انجام داد؟

عمل سنگ شکنی درون اندامی یا TUL در سنگ های حالب تحتانی و میانی موفقیت بیشتری داردوحدود ۸۰-۹۵ درصد  است که بستگی  به مهارت جراح دارد.

در سنگ های حالب فوقانی این درصد کمتر است ولی روش اینجانب با گذاشتن وسیله ای در پشت سنگ که جلوی پرش سنگ بداخل کلیه را میگیرد، می باشد. سنگ بصورت کامل خرد شده وقطعات آن خارج می شود.

طول عمل سنگ شکنی درون اندامی یا TUL بسته به مهارت جراح از۵ دقیقه تا ۴۰ دقیقه طول می کشد. بیمار بعد از انجام سنگ شکنی درون اندامی یا TUL ظرف ۵-۶ ساعت وبعد از هوشیاری کامل وبا دستور دارویی مرخص می شود و از روز بعد از عمل می تواند به فعالیتهای معمول خود ادامه بدهد.

سنگ شکنی درون اندامی با استفاده از یورتروسکوپ انعطاف پذیر RIRS

در این روش که جدیدترین وپیشرفته ترین تکنیک سنگ شکنی می باشد،با استفاده از یورتروسکوپ انعطاف پذیر قابل  انجام  است.

درچه بیمارانی سنگ شکنی درون اندامی با استفاده از یورتروسکوپ انعطاف پذیر RIRS  انجام می شود؟

در بیمارانیکه سنگ در قسمت تحتانی  کلیه قرار دارد وابعاد آن کمتر از ۲ سانتی متر باشد ،این روش مطلوب  است.همچنین در خانمهای حامله وافرادیکه داروهای ضد انعقادی مصرف میکنند وامکان قطع این داروها وجود نداشته باشد،این عمل مفید است.

روش انجام سنگ شکنی درون اندامی با استفاده از یورتروسکوپ انعطاف پذیر RIRS

این عمل با استفاده از لوله آندوسکوپی بسیار نازک وانعطاف پذیر توسط فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری انجام میگیرد ومیتوان با آن داخل کلیه وتمام حفرات آن رویت شود.تمام کلیه رویت شده وسنگ پیدا وبا استفاده از لیزر، سنگ به قطعات ریز خرد شده وبا استفاده از بسکت قطعات آن خارج می شود.

پیچیدگی انجام عمل سنگ شکنی درون اندامی با استفاده از یورتروسکوپ انعطاف پذیر RIRS

نسبت به TUL  بیشتر است وطول عمل حدود نیم ساعت تا یک ساعت می باشد.

بعد از عمل بیمار عصر مرخص شده واز روز بعد فعالیتهای معمول خود را انجام می دهد.

عمل جراحی سنگ کلیه با لاپاراسکوپی

لاپاراسکوپی انجام اعمال جراحی بزرگ بدون استفاده از شکافهای بزرگ را ممکن ساخته است.از مزایای این عمل ،درد  کمتر،بهبودی سریعتر،دید بهترودقت عمل بیشتروبستری کمتر است.

این عمل با استفاده از سه سوراخ ریز که بعد از عمل هیچ ردی از خود در پوست نمی گذارند،انجام می شود.

عمل لاپاراسکوپی در کدام مورد از سنگهای کلیه قابل انجام است؟

۱- درسنگهای بزرگ حالب که بیش از۲ سانتی متر باشند وامکان سنگ شکنی درون اندامی یا TUL نداشته باشندلاپاراسکوپی انجام پذیراست.

۲-اگر کلیه ناهنجاری مادرزادی داشته باشد،بگونه ای که چرخش داشته باشد یا در محل طبیعی خود قرار نداشته باشد مثل کلیه نعل اسبی که در این موارد حتی عمل باز هم بسختی قابل انجام است،با استفاده از لاپاراسکوپی قابل انجام  است.

۳-در مواردیکه نیاز به عمل همزمان دیگری روی کلیه وجود دارد مثل زمانی که محل اتصال حالب به لگنچه تنگی دارد ،لاپاراسکوپی ایده ال است.

روش انجام لاپاراسکوپی

تحت بیهوشی عمومی ،ابتدا بعد از تعبیه دوربین نافی وتزریق گاز استریل و فاصله گرفتن روده ها از جدار شکم ،تروکارهای بعدی تعبیه وازطریق آنها ابزار جراحی وارد می شود وعمل لاپاراسکوپی با دید در تلویزیون انجام میگردد.

طول عمل لاپاراسکوپی بر حسب نوع عمل متفاوت بوده ولی از یکساعت تا سه ساعت می تواند متفاوت باشد.

دستورات بعد از عمل لاپاراسکوپی

شخص بعد از ظهر روز عمل رژیم غذایی معمولی مصرف نماید .درد بیمار نسبت به اعمال جراحی معمولی کمتر است وفعالیتهای روزمره خود را از فردای عمل شروع می کند.