38420174 51 (98+)

بخش ارودینامی

انجام آزمایش ارودینامی توسط پزشک متخصص اورولوژی آقایان : دکتر توکلی و دکتر علیرضا حاکمی و تکنسین های دوره دیده انجام می شود.
اورودینامی یا ترسیم نوار مثانه آزمایشی است که فعالیت عضله مثانه و دریچه ادرار را مشخص می کند.
آیا عضله مثانه دچار پرکاریست ؟
آیا عضله مثانه دچار ناتوانی است؟
انقباض اسفنکر ( دریچه ادرار ) به طور طبیعی انجام میشود؟
باز شدن اسفنکر به طور طبیعی انجام میشود یا خیر؟
باقیمانده ادرار طبیعی است یا خیر و کلیه یافته هایی که مربوط به کارکرد عضلات مثانه و لگن و اعصاب مرتبط با آن را نشان می دهد و در مواردی راهنمای بسیار ارزنده ای برای متخصص اورولوژی در بیمار خواهد بود.