38420174 51 (98+)

درمانگاه عمومی
1-
 
عمومی (به صورت شبانه روزی): 

  • پزشک عمومی 
  • تزریقات آقایان، تزریقات بانوان
  • نوار قلب
  • پانسمان، سرم تراپی، کنترل فشار خون، کنترل قند خون و ....
2- تخصصی :

  • درمانگاه تخصصی کلیه و اورولوژی
  • متخصص جراح عمومی
  • متخصص زنان، زایمان و کارشناس مامائی (کلاسهای بارداری، مشاوره، مراقبت های  قبل و بعد از بارداری و ...)
 3- تشخیصی:

  • آزمایشگاه پاتولوژی و سیتولوژی
  • رادیولوژی دیجیتال، سونوگرافی

کادر درمانی شامل: کارشناسان درمانی، بهیاران، کارشناسان رادیولوژی و آزمایشگاه
کادر اداری شامل: مدیریت، کارگزینی، بهداشت محیط، مالی، انفورماتیک، انبار و بیمه و اسناد پزشکی، روابط عمومی